Veřejné profily

Wikipedia

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR


Členství v politických stranách

1989 – 1991 Občanské fórum

1991 – 1997 Občanská demokratická aliance

2008 – 2014 Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezka

Profesní a politická dráha

1986 – 1992 instituce základního a aplikovaného výzkumu (Biotechnologické centrum JZD AK Slušovice; odd. lékařské genetiky Fakultní nemocnice Motol; Ústav molekulární genetiky ČSAV).

1990 – 1994 radní Městské části Praha 6, předseda Komise pro životní prostředí

1992 – 1996 poslanec Parlamentu ČR (Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Stálá komise pro reformu veřejné správy)

člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy (Political Affairs Committee, Committee on Environment, Regional Planning and Local Administration)

1996 – 1998 Ministerstvo životního prostředí ČR

1996 – 1997 poradce ministra J. Skalického

1997 – 1998 náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

1996 – 1998 předseda Rady Státního fondu životního prostředí

1996 – 1999 člen předsednictva Pozemkového fondu

1998 – 2004 poradce senátora J. Skalického, předsedy Výboru pro evropskou integraci

Od roku 1998 působí jako poradce v následujících oblastech:

  • Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe, např. podíl na realizaci projektu Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, podíl na přípravě projektů CAPECOBRA (Centrum aplikované ekologie obratlovců Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci), BIOEKO (Biotechnologický institut aplikované ekologie AV ČR v Č. Budějovicích), Centrum pro přenos poznatků a technologií Tech-Trans BIOCEV
  • Ochrana životního prostředí (spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími subjekty zaměřenými na ochranu přírody)
  • Monitorování a analýza legislativy (vydavatel periodika Legislativní MONITOR – úplný přehled připravovaných návrhů zákonů a nařízení vlády)
  • Veřejná správa (např. Podklad pro určení sídla pověřeného obecního úřadu III. stupně na území Šluknovského výběžku v rámci Ústeckého kraje, Analýza dopadů delegování výkonu státní správy na město Roztoky)
  • Regionální rozvoj (např. Realizační plán rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Tolštejn)
  • Parlamentní procedury (např. zákonná změna institutu trvalého užívání pozemků, úprava zákona o ochraně osobních údajů umožňující vznik registru dlužníků, aj.)
  • Financování projektů – spolupráce na zpracování příslušných podkladů a dokumentů (např. Přestavba a intenzifikace ČOV Roztoky, Multifunkční vzdělávací a kulturní centrum FABRIKA Svitavy)

 

Vzdělání

1966 – 1975 ZDŠ s rozšířenou výukou jazyků, Písek

1975 – 1979 Gymnasium W. Piecka, Praha – Vinohrady, třída s rozšířenou výukou matematiky

1979 – 1985 přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor biologie

1988 – 1990 postgraduální studium na filosofické fakultě UK v Praze, obor „Základy matematických metod pro hromadné zpracování dat v experimentálním výzkumu“

1990 metody sekvenování DNA (únor – Pharmacia, Stockholm, červen – EMBL, Heidelberg )

1994 Parliamentary Procedures (Parlament UK, Londýn)

2000 Environmental Consultants Training Program